Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2024 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.3902 Ogłoszony: 27.05.2024 Uchwała nr 2.015.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28.225.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.3901 Ogłoszony: 27.05.2024 Uchwała nr 2.014.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47.382.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023-2027

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.3774 Ogłoszony: 10.05.2024 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z dnia 6 marca 2024 r. z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2023 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.3729 Ogłoszony: 09.05.2024 Uchwała nr 66.504.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2024 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.2612 Ogłoszony: 02.04.2024 Uchwała nr 65.500.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Częstochowskiej, Rolniczej, Inwestycyjnej, Stalowej, obejmującego teren projektowanej strefy usługowo-produkcyjnej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.2565 Ogłoszony: 29.03.2024 Uchwała nr 65.495.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzepice w 2024 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.2564 Ogłoszony: 29.03.2024 Uchwała nr 65.492.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2024 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1915 Ogłoszony: 07.03.2024 Uchwała nr 64.488.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1914 Ogłoszony: 07.03.2024 Uchwała nr 64.486.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1913 Ogłoszony: 07.03.2024 Uchwała nr 64.483.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1912 Ogłoszony: 07.03.2024 Uchwała nr 64.482.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1911 Ogłoszony: 07.03.2024 Uchwała nr 64.481.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1910 Ogłoszony: 07.03.2024 Uchwała nr 64.480.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1909 Ogłoszony: 07.03.2024 Uchwała nr 64.477.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2024 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1908 Ogłoszony: 07.03.2024 Uchwała nr 64.476.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2024 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1907 Ogłoszony: 07.03.2024 Uchwała nr 64.475.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2024 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1288 Ogłoszony: 12.02.2024 Uchwała nr 63.470.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2024 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.1287 Ogłoszony: 12.02.2024 Uchwała nr 63.469.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2024 roku