Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Częstochowskiej, Rolniczej, Inwestycyjnej, Stalowej, obejmującego teren projektowanej strefy usługowo-produkcyjnej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do  publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
 ul. Częstochowskiej,  Rolniczej, Inwestycyjnej, Stalowej, obejmującego teren projektowanej strefy usługowo-produkcyjnej

            Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) , oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 54.418.2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Częstochowskiej, Rolniczej, Inwestycyjnej, Stalowej, obejmującego teren projektowanej strefy usługowo-produkcyjnej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać się w dniach od 12 stycznia 2024 r. do 01 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, w pokoju Nr 11 oraz na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/AKTUALNIE PROCEDOWANE PROCEDURY PLANISTYCZNE i na stronie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13,
w sali sesyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: /umkrzepice/skrytka, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Burmistrza Krzepic, adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do: dnia 15 lutego 2024 roku.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawienie nie  jest  prowadzone.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Krzepic.

 

                                                                      Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1. Admin56istratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice jest Burmistrz Krzepic.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail:  .

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego oraz jego archiwizacji.

6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.