Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA KRZEPIC

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE, ZMIANA NR 1 – OBSZAR ROZWOJU ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ W MIEŚCIE KRZEPICE

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977) w związku z uchwałą Nr 45.357.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepicezmiana nr 1- obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 26 lipca 2023 r. do dnia 23 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/AKTUALNIE PROWADZONE PROCEDURY PLANISTYCZNE i na stronie Urzędu Miejskiego w Krzepicach. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, w sali sesyjnej w dniu 21 sierpnia 2023 r. o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2023 r. do Burmistrza Krzepic na adres: Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany studium, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Krzepic lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: /umkrzepice/skrytka, z podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13 września 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Krzepic.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice jest Burmistrz Krzepic.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail:  .

3.Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia