Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I. ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEW/KRZEWÓW (dla osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/KRZEWU

(dla osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie zgłasza się zamiaru usunięcia:

 1. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,  robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 6. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wzór  DOCZgłoszenia zamiaru usunięcia drzewakrzewu wersja edytowalna.doc (85,50KB)                                                                                 PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa pdf.pdf (258,41KB)
 2. Do zgłoszenia dołącz wymagane dokumenty  W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia zgłoszenia organ wnosi sprzeciw.
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony we właściwej formie odpis, dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu.  
 4. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli. 
 5. Dokumenty złóż w Sekretariacie lub pokoju Nr 11 Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godzinach jego pracy lub wyślij pocztą.
 6. Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:
  1. nazwy gatunku drzewa,
  2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
   1. posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
   2. nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. 
 7. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. 
 8. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub za pomocą systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 
 10. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.                                                              DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.doc (40,00KB)
  PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.pdf (98,57KB) 
 11. Zaświadczenie możesz odebrać osobiście w  pokoju Nr 11 Urzędu Miejskiego w Krzepicach.