Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie

Typ zamówienia:
Tryb podstawowy - wariant I
Data ogłoszenia:
28-12-2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (174,64KB)


Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (169,57KB)


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia: PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (167,57KB)


PDFpytania i odpowiedzi - część II.pdf (167,96KB)


PDFpytania i odpowiedzi.pdf (178,44KB)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - PDF08daf49d-9f73-4167-0222-e800105264ab.pdf (68,25KB)
 

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert


Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inwestycja ma przyznaną wstępną promesę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (158,83KB)

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSWZ.pdf (262,07KB)

PDF1. Zał. nr 1 - wzór umowy.pdf (257,14KB)

DOC2. Zał. nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY.doc (150,50KB)
DOC3. Zał. nr 3 - oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP.doc (107,00KB)
DOC4. Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (102,50KB)
DOC5. Zał nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc (99,50KB)

DOC6. Zał. nr 6 - Oświadczenie grupy kapitałowe.doc (106,50KB)
DOC7. Zał. nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Zał. nr 3.doc (98,50KB)
DOC8. Zał. nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc (103,50KB)
DOC9. Zał. nr 9 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (101,50KB)

DOC10. Zał. nr 10 - Identyfikator postępowania.doc (104,50KB)

11. Zał. Nr 11 – Projekt budowlany:

ZIPprojekt budowlany cz I i II.zip (26,84MB)
ZIPprojekt budowlany cz III.zip (6,92MB)
ZIPprojekt budowlany cz IV.zip (2,55MB)
ZIPprojekt wykonawczy cz I i II.zip (37,44MB)
ZIPprojekt wykonawczy cz III.zip (10,92MB)
ZIPprojekt wykonawczy cz IV.zip (3,80MB)

12. Zał. Nr 12 – STWiOR: PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (1,07MB)

13. Zał. Nr 13 – Przedmiar: PDFPrzedmiar Dankowice Trzecie aktualizacja.pdf (163,72KB)

14. Zał. Nr 14 - Parametry monitoringu przepompowni: PDFzał 14 Parametry monitoringu przepompowni.pdf (425,27KB)

15. Zał. Nr 15 - Geotechniczne warunki posadowienia: PDFzał 15 Geotechniczne warunki posadoweinia.pdf (10,42MB)

16. Zał. Nr 16 - Załączniki do projektu budowlanego skany decyzji i uzgodnień: PDFZA16ZA1.PDF (24,41MB)

17. Zał. Nr 17 - Instrukcja odtworzenia nawierzchni dróg gminnych: PDFZA17IN1.PDF (51,01KB)