Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Burmistrz Krzepic zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Krzepice. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Uwagi i propozycje można zgłaszać na załączonym formularzu  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach w terminie od 12 października do 19 października br.

PDFOgłoszenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.pdf (765,47KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.pdf (6,11MB)
PDFFormularz konsultacji.pdf (538,79KB)

 

P R O T O K Ó Ł

z konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) na rok 2023.

            Konsultacje społeczne projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) na rok 2023 prowadzone były w okresie od 12 października do 19 października 2022r.

            Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z załącznikami w postaci projektu Uchwały, projektu Programu Współpracy oraz Formularza uwag, zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 13 oraz opublikowane na stronie internetowej BIP www.bip.krzepice.pl w zakładce ogłoszenia – organizacje pozarządowe oraz na portalu społecznościowym gminy Krzepice

W w/w okresie do Urzędu Miejskiego drogą mailową wpłynęła jedna uwaga  do programu o dopisanie zadania z zakresu propagowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony ludności przed zagrożeniami pożarowymi, powodziowymi, chemicznymi, drogowymi i ekologicznymi, a także zagrożeń dla mieszkańców Gminy Krzepice związanymi z wojną na Ukrainie.

Zgodnie z §4 projektu Programu współpracy przedmiotem współpracy gminy Krzepice z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, który nie stanowi w programie katalogu zamkniętego.

W związku z powyższym uwzględnia się w części, proponowaną uwagę w następującym ujednoliconym brzmieniu dopasowanym do pozostałych zapisów § 6 projektu Programu współpracy dot. priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy gminy Krzepice z organizacjami poprzez dopisanie:

- zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności wśród dzieci młodzieży i dorosłych.


W w/w okresie do Urzędu Miejskiego nie wpłynęło więcej wniosków, uwag ani sugestii.