Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach

Strona archiwalna

 

             Załącznik  do Zarządzenia
Nr 0050.508.2022
z dnia 29 marca 2022 roku 

      Burmistrz Krzepic 

                  ogłasza  konkurs  na  stanowisko  dyrektora

Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach, ul. Ryły 28, 42-160 Krzepice

 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań  jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1428).

2. Zgodnie z §1ust.2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej , publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej placówce (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo,

-stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo,

 -stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

 3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata :

-imię ( imiona ) i nazwisko,

-datę i miejsce urodzenia,

-obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz.672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.poz.289),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7ust.1 i 3a ustawy z 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły podstawowej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.  

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany prawomocnie karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021,poz.1762 ) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 poz. 478  ze zm.) – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły zgodnie z art. 6 ust 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat  jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o którym mowa w pkt.2  ust.4-7 oraz w ust. 12 i 13.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, nr telefonu, adresem zwrotnym i dopiskiem:

 „Konkurs na stanowisko dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach”

w terminie  do dnia 14 kwietnia 2022 r. osobiście lub listownie  do Urzędu  Miejskiego w Krzepicach ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice / sekretariat/ do  godz.15.30.

Nie dopuszcza się składania ofert droga elektroniczną.

 W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora publicznego decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Krzepicach po terminie wymienionym w pkt.4 nie będą  rozpatrywane i podlegają zwrotowi bez otwarcia.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Krzepic.

6. O terminie  i miejscu  przeprowadzenia postępowania  konkursowego  kandydaci zostaną  powiadomieni pisemnie lub elektronicznie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

7. Przed przystąpieniem do rozmowy  z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa  ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego  kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice jest Burmistrz Krzepic.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procedury związanej z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO w zakresie w jakim podanie tych danych jest dobrowolne. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
  2. realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO, wynikających z ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły, ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, Karta Nauczyciela.
 5. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły nie dłużej niż przez 6 miesięcy z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
  2. wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie konkursu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie konkursu.

  Burmistrz Krzepic

  Krystian Kotynia

 PDFZarządzenie nr 0050.508.2022 z 29 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Krzepicach.pdf (307,11KB)