Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


             Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nakłada na Burmistrza Krzepic obowiązek udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w jego posiadaniu oraz zobowiązuje do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniania ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publicznemu udostępnieniu podlegają informacje wymienione w art. 9 w/w ustawy.

Publicznie dostępne wykazy, upowszechniane drogą elektroniczną, składają się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukanie dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 2 w/w ustawy.

Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

DOCwniosek o udostępnienie informacji o środowisku.doc (16,00KB)


Informacja niewymagająca wyszukania może być przekazana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

 

Burmistrz Krzepic nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli dotyczą:

- danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną;
- spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;
- spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa;
- danych osobowych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych;
- dokumentów i danych złożonych przez osoby trzecie, które nie miały obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu;
- dokumentów lub danych, których udostępnianie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju;
- informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania;
- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , realizowanych na terenach zamkniętych, co do których prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa;
- obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Burmistrz Krzepic może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:

- wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
- wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
- wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
- wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.


           Za wyszukanie informacji, a także za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobierana jest opłata zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.pdf (29,36KB)

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.