Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2013 rok

 

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 29.222.2013  31 stycznia 2013

 w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 6 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 29.223.2013  31 stycznia 2013  w sprawie zmian Statutu Gminy Krzepice.  6 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 29.224.2013  31 stycznia 2013  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krzepice.
 6 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 29.225.2013  31 stycznia 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach.   6 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 29.228.2013  31 stycznia 2013  w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r.  7 lutego  2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 30.232.2013  28 lutego 2013  w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r.  15 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.234.2013  18 marca 2013

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gustwa Morcinka
w Dankowicach Drugich 

 26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.235.2013 18 marca 2013  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
 26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.236.2013  18 marca 2013  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.237.2013  18 marca 2013  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
 zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.238.2013  18 marca 2013  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkó komunikacji elektronicznej
 26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.239.2013  18 marca 2013  w sprawie okreslenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzepice
 26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.240.2013  18 marca 2013  w sprawie zmian w budzecie gminy KRZEPICE w 2013 roku  26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.241.2013  18 marca 2013  w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku  26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.242.2013  18 marca 2013  w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku  26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 31.248.2013  18 marca 2013  w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2013 roku  26 marca 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 32.249.2013  8 kwietnia 2013 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 komunlanymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11 kwietnia 2013r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 33.252.2013  9 maja 2013 r.  w sprawie uchylenia uchwały Nr 31.248.2013 r. Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia
18 marca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
 komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia  za inkaso w 2013 roku.
 14 maja 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 34.255.2013

 20 czerwca
2013 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r.  26 czerwca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 34.256.2013  20 czerwca
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013  26 czerwca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 34.257.2013  20 czerwca
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013  26 czerwca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 34.258.2013  20 czerwca
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013  26 czerwca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 34.259.2013  20 czerwca
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013  26 czerwca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 34.264.2013  20 czerwca
2013 r.

 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Krzepice dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na
terenie gminy Krzepice przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące
jednostkami samorządu terytorialnego  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania

 26 czerwca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 34.265.2013  20 czerwca
2013 r.
 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic  obwodów  publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzepice
 26 czerwca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 35.271.2013  25 lipca
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013  30 lipca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 35.272.2013  25 lipca
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013  30 lipca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 35.273.2013  25 lipca
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013  30 lipca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 35.274.2013  25 lipca
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013  30 lipca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 35.279.2013  25 lipca
2013 r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr 34.264.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu uidzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy KRZEPICE dla niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Krzepice
przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 30 lipca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 35.280.2013  25 lipca
2013 r.
 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach  30 lipca 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 36.282.2013  14 sierpnia
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r.  21 sierpnia 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 37.286.2013  28 sierpnia
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r.  29 sierpnia 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 37.287.2013  28 sierpnia
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r.  29 sierpnia 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 37.288.2013  28 sierpnia
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r.  29 sierpnia 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 38.290.2013  26 września
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie KRZEPICE w 2013 r.  1 października 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 39.295.2013  9 października
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku  14 października 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 39.296.2013  9 października
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku  14 października 2013
 

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 40.297.2013  14 listopada
2013 r.
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na
2014 rok oraz poboru tego podatku
 20 listopada 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 40.298.2013  14 listopada
2013 r.
 w sprawie podatku od środków transportowych
na rok 2014
 20 listopada 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 40.299.2013  14 listopada
2013 r.
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku
 20 listopada 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 40.300.2013  14 listopada
2013 r.

 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku
rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze
inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2014 roku

 20 listopada 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 40.302.2013  14 listopada
2013 r.
 w sprawie zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach  20 listopada 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 41.308.2013

 18 grudnia
2013 r.

 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości  30 grudnia 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 41.309.2013  18 grudnia
2013 r.
 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od środków transportowych  30 grudnia 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 41.311.2013  18 grudnia
2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku  31 grudnia 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 41.312.2013  18 grudnia
2013 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2014 rok  2 stycznia 2014

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 41.319.2013  18 grudnia
2013 r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr 25.192.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach
w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 31 grudnia 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 41.320.2013

 18 grudnia
2013 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr 29.222.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach
w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 31 grudnia 2013

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

       
Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2013-02-04