Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2021 r.

Sesja nr 24.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.

PDFUchwała Nr 24.195.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf (73,84MB)

PDFUchwała Nr 24.196.2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji.pdf (180,05KB)

Sesja nr 25.2021 z dnia 23 marca 2021 r.

PDFUchwała Nr 25.197.2021 w sprawie zmian w.pdf (863,45KB)
PDFUchwała Nr 25.198.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf (6,73MB)
PDFUchwała Nr 25.199.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r..pdf (165,27KB)
PDFUchwała Nr 25.200.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmio.pdf (175,35KB)
PDFUchwała Nr 25.201.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20.pdf (175,07KB)
PDFUchwała Nr 25.202.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7.12.2020  roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam.pdf (177,31KB)
PDFUchwała Nr 25.203.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice.pdf (316,31KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 25.203.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach 23.03.2021.pdf (126,92KB)
PDFUchwała Nr 25.204.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.pdf (281,93KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 25.204.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach 23.03.2021.pdf (156,61KB)
PDFUchwała Nr 25.205.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (189,57KB)
PDFUchwała Nr 25.206.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice.pdf (182,83KB)
PDFUchwała Nr 25.207.2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf (388,15KB)
PDFUchwała Nr 25.208.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice.pdf (196,74KB)
PDFUchwała Nr 25.209.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf (200,95KB)
PDFUchwała Nr 25.210.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok.pdf (182,53KB)
PDFUchwała Nr 25.211.2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.pdf (365,77KB)

Sesja nr 26.2021 z dnia 09 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała Nr 26.212.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r.pdf (421,71KB)
PDFUchwała Nr 26.213.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf (4,48MB)

Sesja nr 27.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała Nr 27.214.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r..pdf (785,60KB)
PDFUchwała Nr 27.215.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (466,69KB)
PDFUchwała Nr 27.216.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf (5,41MB)
PDFUchwała Nr 27.217.2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf (184,54KB)
PDFUchwała Nr 27.218.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r..pdf (161,53KB)
PDFUchwała Nr 27.219.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A..pdf (388,14KB)
PDFUchwała Nr 27.220.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego.pdf (168,97KB)
PDFUchwała Nr 27.221.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf (614,48KB)
PDFUchwała Nr 27.222.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzepice.pdf (304,82KB)
PDFUchwała Nr 27.223.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół.pdf (177,41KB)

Sesja nr 28.2021 z dnia 31 maja 2021 r.

PDFUchwała Nr 28.224.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (518,64KB)
PDFUchwała Nr 28.225.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice.pdf (315,40KB)
PDFUchwała Nr 28.226.2021w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52garaży w zabudowie szeregowej.pdf (3,86MB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 28.226.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 maja 2021 r..pdf (138,34KB)

Sesja nr 29.2021 z dnia 06 lipca 2021 r.

PDFUchwała Nr 29.228.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (420,72KB)
PDFUchwała Nr 29.229.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52garaży w zabudowie szeregowe.pdf (3,79MB)
PDFUchwała Nr 29.230.2021 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (191,73KB)
PDFUchwała Nr 29.231.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf (348,69KB)
PDFUchwała Nr 29.232.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf (1 023,60KB)
PDFUchwała Nr 29.233.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.pdf (242,32KB)
PDFUchwała Nr 29.234.2021 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf (268,42KB)
PDFUchwała Nr 29.235.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdf (291,14KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 29.235.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 06.07.2021 r..pdf (123,37KB)
PDFUchwała Nr 29.236.2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.pdf (168,71KB)
PDFUchwała Nr 29.237.2021 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf (256,26KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 29.237.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 06.07.2021 r..pdf (135,24KB)
PDFUchwała Nr 29.238.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Gminną Radę Seniorów w Krzepicach i Krzepickie Towarzystwo Regionalne.pdf (181,82KB)
PDFUchwała Nr 29.239.2021 w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków zawartych w piśmie z dnia 11.05.2021 r..pdf (262,49KB)

Sesja nr 30.2021 z dnia 14 lipca 2021 r.

PDFUchwała Nr 30.240.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf (158,55KB)
PDFUchwała Nr 30.241.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.pdf (160,46KB)
PDFUchwała Nr 30.242.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2020 rok.pdf (160,57KB)

Sesja nr 31.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

PDFUchwała Nr 31.243.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (610,81KB)
PDFUchwała Nr 31.244.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf (5,17MB)
PDFUchwała Nr 31.245.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r..pdf (153,18KB)
PDFUchwała Nr 31.246.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 20212022..pdf (165,37KB)
PDFUchwała Nr 31.247.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf (411,26KB)
PDFUchwała Nr 31.248.2021 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf (269,61KB)
PDFUchwała Nr 31.249.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 29.235.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.pdf (270,68KB)

Sesja nr 32.2021 z dnia 05 października 2021 r.

PDFUchwała Nr 32.250.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (515,14KB)
PDFUchwała nr 32.251.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf (5,33MB)
PDFUchwała nr 32.252.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr 25.201.2021.PDF (164,50KB)
PDFUchwała nr 32.253.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.pdf (162,27KB)
PDFUchwała nr 32.254.2021 w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzepice.pdf (290,66KB)
PDFUchwała nr 32.255.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą....pdf (166,94KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 32.255.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach 05.10.2021.pdf (116,20KB)

Sesja nr 33.2021 z dnia 09 listopada 2021 r.

PDFUchwała Nr 33.256.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (490,45KB)
PDFUchwała Nr 33.257.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf (5,00MB)

Sesja nr 34.2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

PDFUchwała Nr 34.258.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (1 001,28KB)
PDFUchwała Nr 34.259.2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.pdf (215,09KB)
PDFUchwała Nr 34.260.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku.pdf (207,59KB)
PDFUchwała Nr 34.261.2021 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2022.pdf (234,13KB)
PDFUchwała Nr 34.262.2021 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2022 roku.pdf (210,70KB)
PDFUchwała Nr 34.263.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.12.2021 do 31.12.2022.PDF (208,37KB)
PDFUchwała Nr 34.264.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.PDF (284,60KB)
PDFUchwała nr 34.265.2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.pdf (314,70KB)
PDFUchwała Nr 34.266.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu.pdf (204,93KB)
PDFUchwała Nr 34.267.2021 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.PDF (212,96KB)
PDFUchwała Nr 34.268.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice, zmienionej Uchwałą Nr 25.205.2021 z dnia 23 marca 2021 r..PDF (219,35KB)
PDFUchwała Nr 34.269.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....PDF (221,38KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 34.269.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23.11.2021 r..pdf (138,18KB)
PDFUchwała Nr 34.270.2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości - poprawiona.pdf (807,52KB)
PDFUchwała Nr 34.271.2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości....PDF (208,05KB)
PDFUchwała Nr 34.272.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.pdf (268,23KB)
PDFUchwała Nr 34.273.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 10.09.2021 r..pdf (213,38KB)
PDFUchwała Nr 34.274.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach.pdf (211,09KB)
PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_Uchwała Nr 34.274.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23.11.2021 r..pdf (132,63KB)

Sesja nr 35.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

PDFUchwała nr 35.275.2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (206,12KB)
PDFUchwała Nr 35.276.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (522,00KB)
PDFUchwała Nr 35.277.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf (4,73MB)
PDFUchwała Nr 35.278.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf (220,88KB)

Sesja nr 36.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

PDFUchwała Nr 36.279.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf (629,13KB)
PDFUchwała Nr 36.280.2021 w sprawie budżetu gminy na 2022 r..pdf (1,37MB)
PDFUchwała Nr 36.281.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf (9,38MB)
PDFUchwała Nr 36.282.2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf (401,26KB)
PDFUchwała Nr 36.283.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf (4,94MB)