Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."

Strona archiwalna

 

Gmina Krzepice realizuje inwestycję pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice." Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj – wybuduj. Zakończono prace projektowe i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z tym poszukujemy osoby, która posiada stosowne uprawnienia i umiejętności do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Opis usługi, terminy, informacje dotyczące inwestycji i formularz ofertowy zawierają poniższe załączniki.

Załączniki

Zapytanie wraz z załącznikami nr 1,2 - PDFZapytanie i zał nr 1 zał nr 2.pdf (982,04KB)
Załącznik nr 3 - ZIPzałącznik nr 3 projekt budowlany.zip (18,34MB)
 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Zwracam się z zapytaniem dlaczego Zamawiający w Zapytaniu ofertowym z 14.05.2020r. o pełnienie funkcji insp. nadzoru inwestorskiego - przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza ograniczył możliwość składania ofert osobom posiadającym uprawnienia w specj. konstr. - budowlanej bez ograniczeń, które to uprawnienia, zgodnie z par. 5 ust. 3d, w związku z ust. 3a pkt 2 i ust. 3b pkt2 rozporządzenia MGPIB z 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania robót przy budowie dróg dojazdowych (D), wewnętrznych, zbiorczych (Z) lokalnych (L) i dróg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej.
Według dokumentacji projektowej - opis techniczny," przedmiotem opracowania jest projekt budowlany związany z realizacją zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice”.Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Krzepice, gmina Krzepice, powiat Kłobucki, województwo Śląskie. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 814,76m.
3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogólnodostępna droga dojazdowa
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:
-kategoria drogi publicznej: gminna
-długość w opracowaniu: 814,76m
-kategoria obciążenia ruchem: KR3
-klasa drogi: klasa D (dojazdowa)".
Uważam, że uprawnienia budowlane w specj. konstrukcyjno - budowlanej b.o. uprawniają mnie do nadzorowania drogi klasy D, zatem proszę o umożliwienie złożenia oferty osobom posiadającym takie uprawnienia.

Odpowiedź

Oczywistym jest, że uprawnienia budowlane wskazane w pytaniu uprawniają do nadzorowania przebudowy ul. Rolniczej w Krzepicach. Wobec licznych zmian dotyczących zakresu i procesu nabywania uprawnień budowlanych Zamawiający zmienia zapis dotyczący warunków udziału w postępowaniu. Nowy zapis brzmi następująco:

Warunki

Oferenci muszą spełnić następujące warunki:

  • należy posiadać właściwe uprawnienia budowlane dla zrealizowania usługi, Zamawiający oceni zakres uprawnień indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, przy uwzględnieniu przepisów będących podstawą ich nadania,

  • należy przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

  • wykazać nadzorowanie, w ciągu ostatnich pięciu lat, minimum jednej inwestycji, o wartości min. 200.000,00 zł brutto, polegającej na budowie lub przebudowie drogi, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, lub innych programów pomocowych podając dane inwestora, nazwę inwestycji, termin realizacji, źródło dofinansowania i przedstawiając referencje (referencje nie są wymagane, jeżeli składający ofertę wykonywał taką usługę dla Gminy Krzepice).

Termin składania ofert nie ulega zmianie

 

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka_otwarcie_ofert.pdf (180,98KB)

 

Informacja o wyborze wykonawcy

PDFzawiadomienie_o_wyb_oferty_insp_rolnicza.pdf (207,01KB)