Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2020 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.244 Ogłoszony: 08.01.2021 Uchwała nr 23.190.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.243 Ogłoszony: 08.01.2021 Uchwała nr 23.189.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.8881 Ogłoszony: 09.12.2020 Uchwała nr 22.187.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.8937 Ogłoszony: 10.12.2020 Uchwała nr 22.185.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.8880 Ogłoszony: 09.12.2020 Uchwała nr 22.184.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.8879 Ogłoszony: 09.12.2020 Uchwała nr 22.183.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.8878 Ogłoszony: 09.12.2020 Uchwała nr 22.182.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2021

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.8877 Ogłoszony: 09.12.2020 Uchwała nr 22.181.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.8876 Ogłoszony: 09.12.2020 Uchwała nr 22.180.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.7416 Ogłoszony: 26.10.2020 Uchwała nr 21.178.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13.107.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.7366 Ogłoszony: 21.10.2020 Uchwała nr 20.172.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13.107.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.7354 Ogłoszony: 20.10.2020 Uchwała nr 20.170.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.7353 Ogłoszony: 20.10.2020 Uchwała nr 20.169.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.6615 Ogłoszony: 11.09.2020 Uchwała nr 19.166.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2020/2021

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.6614 Ogłoszony: 11.09.2020 Uchwała nr 19.164.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.5579 Ogłoszony: 10.07.2020 Uchwała nr 18.158.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3960 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.153.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3959 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.152.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3958 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.151.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3957 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.150.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3956 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.149.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3955 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3954 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3953 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.145.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3952 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.142.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3951 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.138.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3950 Ogłoszony: 13.05.2020 Uchwała nr 17.137.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17.178.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3867 Ogłoszony: 11.05.2020 Uchwała nr 17.136.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.3866 Ogłoszony: 11.05.2020 Uchwała nr 17.135.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2045 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.132.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2044 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.131.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2043 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.129.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43.340.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2042 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.127.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2041 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.124.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2040 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.123.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2039 Ogłoszony: 06.03.2020 Uchwała nr 16.122.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.1260 Ogłoszony: 07.02.2020 Uchwała nr 15.120.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku