Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.

PDFUchwała Nr 15.120.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf (367,94KB)
PDFUchwała Nr 16.121.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców il. Bursztynowej w Krzepicach.pdf (200,44KB)
PDFUchwała Nr 16.122.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (329,55KB)
PDFUchwała Nr 16.123.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu.pdf (258,63KB)
PDFUchwała Nr 16.124.2020 z dnia 27 luetego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku.pdf (441,12KB)
PDFUchwała Nr 16.125.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych.pdf (191,43KB)
PDFUchwała Nr 16.126.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf (213,00KB)
PDFUchwała Nr 16.127.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (240,94KB)
PDFUchwała Nr 16.128.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność gminy Krzepice.pdf (194,79KB)
PDFUchwała Nr 16.129.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 43.340.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie .....pdf (0)
PDFUchwała Nr 16.130.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf (200,55KB)
PDFUchwała Nr 16.131.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 r..pdf (352,07KB)
PDFUchwała Nr 16.132.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.pdf (546,09KB)
PDFUchwała Nr 16.133.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok.pdf (207,90KB)
PDFUchwała Nr 17.135.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf (476,80KB)
PDFUchwała Nr 16.134.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.pdf (506,30KB)
PDFUchwała Nr 17.136.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf (477,71KB)
PDFUchwała Nr 17.137.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 17.178.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.pdf (189,26KB)
PDFUchwała Nr 17.138.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf (956,74KB)
PDFUchwała nr 17.139.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020 -2028.pdf (5,82MB)

PDFUchwała Nr 17.140. 2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku.pdf (193,26KB)
PDFUchwała Nr 17.141.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstcohowie.pdf (188,51KB)
PDFUchwała Nr 17.142.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych ...pdf (201,63KB)
PDFUchwała Nr 17.143.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.pdf (193,96KB)
PDFUchwała Nr 17.144.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.128.2020 z dnia 27 luego 2020 roku.pdf (188,31KB)
PDFUchwała Nr 17.145.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Krzepice.pdf (191,34KB)
PDFUchwała Nr 17.146.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice a Gminą Przystajń.pdf (200,91KB)
PDFUchwała Nr 17.147.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (312,81KB)
PDFUchwała Nr 17.148.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...pdf (247,18KB)
PDFUchwała Nr 17.149.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (193,08KB)
PDFUchwała Nr 17.150.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia...pdf (186,05KB)
PDFUchwała Nr 17.151.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami ....pdf (197,56KB)
PDFUchwała Nr 17.152.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf (203,33KB)
PDFUchwała Nr 17.153.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują.pdf (735,16KB)
PDFUchwała Nr 17.154.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach.pdf (193,58KB)
PDFUchwała Nr 18.155.2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf (187,71KB)
PDFUchwała Nr 18.156.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok.pdf (192,03KB)
PDFUchwała Nr 18.157.2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2019 rok.pdf (194,53KB)
PDFUchwała Nr 18.158.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf (847,44KB)
PDFUchwała Nr 18.159.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf (5,17MB)
PDFUchwała Nr 18.160.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku.pdf (195,68KB)
PDFUchwała Nr 18.161.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 14.113.2019 RM w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (197,69KB)
PDFUchwała Nr 18.162.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 13.109.2019 RM w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi..pdf (199,32KB)
PDFUchwała Nr 18.163.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf (204,37KB)
PDFUchwała Nr 19.164.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf (817,76KB)

PDFUchwała Nr 19.165.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf (5,25MB)
PDFUchwała Nr 19.166.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2020-2021.pdf (197,45KB)
PDFUchwała Nr 19.167.2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Krzepice, obejmującej tereny położone w gminach Krzepice, Rudniki.pdf (201,35KB)
PDFUchwała Nr 19.168.2020 w sprawie zarządzenia ponownego wyboru Sołtysa Sołectwa Dankowice.pdf (195,19KB)
PDFUchwała Nr 20.169.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2020 roku.pdf (752,00KB)
PDFUchwała Nr 20.170.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2020 roku.pdf (519,05KB)
PDFUchwała Nr 20.171.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf (5,19MB)
PDFUchwała Nr 20.172.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 13.107.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, p.pdf (192,98KB)
PDFUchwała Nr 20.173.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf (179,81KB)
PDFUchwała Nr 20.174.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf (178,75KB)
PDFUchwała Nr 20.175.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf (175,54KB)
PDFUchwała Nr 20.176.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf (174,95KB)
PDFUchwała Nr 20.177.2020 w sprawie podjęcia przez Gminę Krzepice działalności w zakresie telekomunikacji.pdf (205,60KB)

PDFUchwała Nr 21.178.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 13.107.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, p.pdf (206,88KB)

PDFUchwała Nr 22.179.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf (5,24MB)
PDFUchwała Nr 22.180.2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.pdf (193,18KB)
PDFUchwała Nr 22.181.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 roku.pdf (178,68KB)
PDFUchwała Nr 22.182.2020 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2021.pdf (209,30KB)
PDFUchwała Nr 22.183.2020 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2021 roku.pdf (196,31KB)
PDFUchwała Nr 22.184.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf (189,65KB)
PDFUchwała Nr 22.185.2020 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice.pdf (9,06MB)
PDFUchwała Nr 22.186.2020 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.pdf (429,86KB)
PDFUchwała Nr 22.187.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.pdf (182,83KB)

PDFUchwała Nr 23.188.2020 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf (178,25KB)
PDFUchwała Nr 23.189.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r.pdf (496,26KB)
PDFUchwała Nr 23.190.2020 w sprawie budżetu gminy na 2021 r..pdf (1,03MB)
PDFUchwała Nr 23.191.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf (10,85MB)
PDFUchwała Nr 23.192.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.pdf (422,14KB)
PDFUchwała Nr 23.193.2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.pdf (363,71KB)
PDFUchwała Nr 23.194.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na nieotrzymanie odpowiedzi na podanie o ponowne zatrudnienie złożone do Dyrektora ZDKiM w Krzepicach.pdf (196,58KB)