Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.110.2019
z dnia 26 lipca 2019 roku                          

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz   Krzepic  ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości  przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Starokrzepicach o powierzchni 0,9544 ha, zapisanej ewidencyjnie jako działka nr 1263/2, w skład której wchodzą następujące użytki rolne: ŁIV – 0,2905 ha, R IV b – 0,6639, opisanej w księdze wieczystej Kw. Nr CZ2C/00032235/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego  250,00 złotych  rocznie

Wadium w wysokości 30,00 złotych

            Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 900 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium  do dnia  22 sierpnia 2019 roku.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, lub przelewem bankowym na konto „BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002”. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za 2019 rok.

            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

            Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach – pok. nr 11, tel.: (34) 31-75-172 wew. 31.

           

           

Krzepice,  26 lipca 2019 roku