Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Strona archiwalna

 

      Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Gminę Krzepice, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 13 zlokalizowany jest na terenie składowiska odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Godziny otwarcia:

sobota - od 8.00 do 12.00

 

     Poza wyznaczonymi terminami zbiórki właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych selektywnie zebrane na terenie nieruchomości zamieszkałej, prawidłowo posegregowane odpady komunalne:

  • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji - należy dostarczyć w workach,

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych:

- chemikalia i opakowania po nich (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki czyszczące, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne),

- środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć itp.,

- urządzenia zawierające freony,

- przepracowane oleje i tłuszcze,

- przeterminowane lekarstwa,

- baterie i akumulatory,

- zużyte opony,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

 

        Odpady budowlane i rozbiórkowe nie są objęte systemem zbiórki odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Właściciel nieruchomości pozbywa się tego rodzaju odpadów we własnym zakresie i na własny koszt korzystając z usług podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na tego typu działalność lub może przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady budowlano – remontowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych tj. papa, azbest, wełna mineralna.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac świadczonych przez firmę na rzecz właściciela nieruchomości muszą zostać zagospodarowane przez tego przedsiębiorcę.