Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 1. Zamawiający : Gmina Krzepice

  ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

  REGON – 15 13 98 296, NIP 574-20-54-873

  tel./fax 34 31-75-172

  e-mail:

  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamówienie poniżej 30 000 euro

 

 1. Przedmiot i zakres zamówienia.

  Udrożnienie rowu melioracyjnego na długości 860 mb na działce o nr ewid. 1221 – obręb Kuźniczka, ul. Wieluńska.

 2. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie oceny stanu faktycznego rowów.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego do posiadanych środków finansowych.

 

 1. Wynagrodzenie

  Cenę ofertową należy podać za 1 mb brutto.

 

 1. Termin realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2017 roku.

  Kryterium wyboru oferty – najniższa cena

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę należy przesłać pocztą, poprzez e-mail lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach ul. Częstochowska 13, pok. Nr 3 do dnia 14 kwietnia 2017 roku do godz.14.00.  


  Burmistrz

Krystian Kotynia