Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ KRZEPIC OGŁASZA

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokal użytkowy znajdujący się w budynku wielolokalowym położony przy ul. Krakowskiej 5, 42-160 Krzepice.

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym
w Krzepicach, przy ul. Krakowskiej 5, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1501/1
opisanej w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C /00033395/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 82 m2.

3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń oraz WC. Najemca jest uprawniony do używania piwnic przynależnych lokalowi.

4. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.

5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: 18,00 zł netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

6. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

Zmiana wysokości czynszu najmu dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

7. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości :
ustala się od 16 marca 2017 do 6 kwietnia 2017 roku.

 

16 marca 2017 r.