Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach

Strona archiwalna

 

Krzepice, 19 lutego 2017 roku

GKR.6733.001.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu lokalnym

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 8 lutego 2017 roku na wniosek Pana Jacka Malmura działającego w imieniu i na rzecz Gminy Krzepice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Częstochowskiej w Krzepicach na odcinku od ul. Kościuszki do obwodnicy miasta Krzepice po stronie wschodniej oraz budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Częstochowskiej do istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Częstochowskiej, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 1649/1 położonej w Krzepicach obręb ewidencyjny Krzepice.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

                                                                                                                                                          Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                           Krystian Kotynia