Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dankowicach Drugich obręb Dankowice, oznaczonej jako działka nr 530/6 o powierzchni 0,0615 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00038541/8, prowadzona przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2016 roku o godz. 10.00, w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest jako teren różnego rodzaju usług.

Nieruchomość położona jest przy asfaltowej drodze powiatowej, uzbrojonej w sieć wodociągową i elektroenergetyczną.

Nieruchomość położona jest w terenie, przez który przebiega rów melioracyjny, utrzymanie drożności tego rowu ciążyć będzie na potencjalnym nabywcy nieruchomości. Na przedmiotowej nieruchomości ustanowione jest na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu polegające na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz na korzystaniu z obciążonej nieruchomości w celu usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz w przyszłości wyjść kablowych z wybudowanej stacji.

Innych obciążeń ani długów działka nie posiada.

Cena wywoławcza – 15.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 3.450,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 złotych do dnia 07 października 2016 roku.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 sierpnia 2016 roku,

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel. 34 317-51-72 wewn. 31.

 

Krzepice, 07 września 2016 roku

Metryczka
 • wytworzono:
  07-09-2016
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  07-09-2016 11:37
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 2014
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl