Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ KRZEPIC

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, lub średnie z 3- letnim stażem pracy,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) obywatelstwo polskie,

f) nieposzlakowana opinia,

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera w tym programów: „Płace- OPTIVUM” (VULCAN), PŁATNIK (ZUS), programy środowiska MS Windows

 2. znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisów dotyczących stypendium szkolnego, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty,

 3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych,

 4. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,

 5. samodzielność, kreatywność i obowiązkowość w wykonywaniu zadań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Sporządzanie list płac oraz wszelkiej dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń we wszystkich jednostkach oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Krzepice,

 2. Obliczanie stawki godzinowej dla nauczycieli i innych pracowników, za czas urlopu wypoczynkowego oraz średniej z godzin ponadwymiarowych,

 3. Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. Naliczanie zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz rozliczenia roczne podatku,

 5. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rocznych informacji podatkowych,

 6. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin,

 7. Przygotowywanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych ZUS

 8. Naliczanie, prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT – 7;

 9. Prowadzenie spraw związanych ze stypendium szkolnym: przyjmowanie i kompletowanie wniosków, ustalanie dochodów uprawniających do przyznania stypendium, kompletowanie faktur i rachunków, sporządzanie decyzji administracyjnych.

 10. Obliczanie dodatków uzupełniających zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

 

4. Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice

Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko urzędnicze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

5.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25),

g) posiadane referencje,

h) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 poz. 1202)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do 18.06.2016 roku

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej, oraz imię i nazwisko kandydata wraz z adresem do korespondencji. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Częstochowskiej 13 .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2015 r. Nr 2135, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1202) oraz podpisane własnoręcznym podpisem.

 

Krzepice, dn. 08.06.2016r.

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-06-2016
  przez: Izabela Gmyrek
 • opublikowano:
  08-06-2016 14:40
  przez: Izabela Gmyrek
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Krzepic - Krystian Kotynia
  odwiedzin: 2321
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl