Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16 o powierzchni 0,4772 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzona przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 roku o godz. 10.00, w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

Przedmiotowa nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren przemysłu, usług, składów, magazynów, zabudowy usługowej związanej z działalnością produkcyjną i usługową, zieleń izolacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne.

Działka położona jest w Krzepicach przy gruntowej drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, nie jest uzbrojona w żadne media (dostępna sieć wodociągowa i elektryczna w odległości ok. 210 m od granicy działki).

Nieruchomość położona jest w terenie, na którym znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Działka nie jest obciążona długami ani ciężarami

Cena wywoławcza – 109.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 23.460,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 złotych do dnia 17 czerwca 2016 roku.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel. 34 317-51-72 wewn. 31.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-05-2016
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  18-05-2016 12:20
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 1761
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl