Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego

Strona archiwalna

 

                                                                                                                                                            Krzepice, 18 marca 2016 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

 

o przedłużeniu terminu do składania wniosków w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krzepicach uchwały Nr 6.068.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach w biurze podawczym (sekretariat), lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

Termin do składania wniosków przedłuża się do dnia 20 kwietnia 2016 roku

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacji w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 każdy ma prawo składania wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Wnioski można składać w terminie i na adres j.w.

Uwagi i wnioski można wnieść także w postaci elektronicznej bez podpisu elektronicznego na adres e-mail: gci@krzepice.pl .

Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Krzepic.

 

                                                                       Burmistrz Krzepic

                                                                        Krystian Kotynia

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2016
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  18-03-2016 08:44
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 3918
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl