Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ KRZEPIC

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe – kierunek związany z ochroną środowiska lub pokrewny;

b) 3 – letni staż pracy – wskazany w administracji samorządowej lub rządowej;

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Inspektora ds. Gospodarki Mieszkaniowej ,Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) obywatelstwo polskie,

g) nieposzlakowana opinia,

h) umiejętność obsługi komputera w tym programów środowiska MS Windows.

 

2. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z obszaru ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, gospodarki mieszkaniowej (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;

  2. znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego- kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

  3. samodzielność,

  4. komunikatywność,

  5. kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami: ewidencjonowanie i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy, prowadzenie spraw ze stosunku najmu, przygotowywanie przetargów na najem lokali użytkowych,

  2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska: sprawy dotyczące usuwania drzew i krzewów, ochrona wód, ochrona przed powodzią, zadania związane z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, organizacja, nadzorowanie i rozliczanie utrzymania zieleni miejskiej;

  3. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa: sprawy związane z ochroną gruntów rolnych i leśnych, ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami, wyrażanie opinii wynikających z ustawy o nasiennictwie, wydawanie właściwemu lekarzowi weterynarii polecenia podjęcia działań do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego, z zakresu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, prowadzenie spraw związanych z łowiectwem, organizacja i prowadzenie spisów rolnych w gminie, współdziałanie ze spółkami wodnymi w zakresie melioracji i gospodarki wodnej oraz wykonywanie obowiązków i uprawnień gminy wynikających z prawa wodnego, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej, prowadzenie spraw z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 

4. Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice

Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko urzędnicze.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

4.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

     d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

     di) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25),

f) posiadane referencje,

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora ds. Gospodarki Mieszkaniowej ,Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 poz. 1202)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do 19.02.2016 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, oraz imię i nazwisko kandydata wraz z adresem do korespondencji. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Częstochowskiej 13 .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2015 r. Nr 2135, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1202) oraz podpisane własnoręcznym podpisem.

 

Krzepice, dn. 09.02.2016r.