Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ KRZEPIC

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, lub średnie z 3- letnim stażem pracy,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) obywatelstwo polskie,

f) nieposzlakowana opinia,

g) umiejętność obsługi komputera w tym programów: „Płace- OPTIVUM” (VULCAN), PŁATNIK (ZUS), programy środowiska MS Windows

h) znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisów dotyczących stypendium szkolnego, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych

 2. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,

 3. samodzielność, kreatywność i obowiązkowość w wykonywaniu zadań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Sporządzanie list płac oraz wszelkiej dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń we wszystkich jednostkach oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Krzepice,

 2. Obliczanie stawki godzinowej dla nauczycieli i innych pracowników, za czas urlopu wypoczynkowego oraz średniej z godzin ponadwymiarowych,

 3. Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. Naliczanie zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz rozliczenia roczne podatku,

 5. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rocznych informacji podatkowych,

 6. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin,

 7. Przygotowywanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych ZUS

 8. Naliczanie, prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT – 7;

 9. Prowadzenie spraw związanych ze stypendium szkolnym: przyjmowanie i kompletowanie wniosków, ustalanie dochodów uprawniających do przyznania stypendium, kompletowanie faktur i rachunków, sporządzanie decyzji administracyjnych.

 10. Obliczanie dodatków uzupełniających zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

 

4. Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice

Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko urzędnicze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

4.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

di) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25),

f) posiadane referencje,

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej

h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 poz. 1202)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do 19.02.2016 roku

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej, oraz imię i nazwisko kandydata wraz z adresem do korespondencji. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Częstochowskiej 13 .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2015 r. Nr 2135, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1202) oraz podpisane własnoręcznym podpisem.

 

Krzepice, dn. 09.02.2016r.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2016
  przez: Izabela Gmyrek
 • opublikowano:
  09-02-2016 12:13
  przez: Izabela Gmyrek
 • zmodyfikowano:
  09-02-2016 12:16
  przez: Izabela Gmyrek
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Krzepic
  odwiedzin: 3259
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl