Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w dniu 08 grudnia 2015 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy objęto dzierżawę na okres 5 lat nieruchomość gruntową o pow. 300 m2, położoną w Krzepicach, stanowiącą część działki oznaczonej ewidencyjnie jako nr 2306/20.

Z dniem 31 grudnia 2015 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 782 ze zmianami).

 

 

Zarządzenie Nr 0050. 144 .2015

Burmistrza Krzepic

z dnia 08 grudnia 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku Nr 782 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 13.132.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy

zarządzam, co następuje;

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 300 m2 położoną w Krzepicach, stanowiącą część działki nr 2306/20 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości – ustawienie pasieki.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 130,00 złotych w stosunku rocznym, płatny do 30. czerwca każdego roku dzierżawy.

Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy, wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 08 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 .

§ 3

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www. bip.krzepice.pl..

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości..

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-12-2015
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  08-12-2015 17:06
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 1959
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl