Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w dniu 22 kwietnia 2015 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży objęto nieruchomości niezabudowane położone w Krzepicach, oznaczone ewidencyjnie jako działka nr 3889/15 o pow. 0,8550 ha, działka nr 3889/16 o pow. 0,4772 ha i działka nr 3889/17 o pow. 2,2841 ha.

Z dniem 03 czerwca 2015 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 518).

 

ZARZĄDZENIE NR 0050. 056.2015

Burmistrza Krzepic z dnia 21 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność

Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.1594 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 6.066.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w w drodze przetargu nieruchomości niezabudowane położone w Krzepicach, opisane w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami) tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 22 kwietnia 2015 roku do 03 czerwca 2015 roku .

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www. bip.krzepice.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050. 056.2015

Burmistrza Krzepicach

z dnia 21 kwietnia 2015 roku

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość nie zabudowaną położoną w Krzepicach przy projektowanej drodze skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisaną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/15 o powierzchni 0,8550 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice, dla przedmiotowej działki ustalono przeznaczenie podstawowe: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, zieleń izolacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy.

Nieruchomość położona jest przy drodze nieurządzonej, nie uzbrojonej w żadne media. Dostępne media tj. sieć wodociągowa i elektryczna znajduje się w ulicy Rolniczej w odległości ok. 100 m od granicy działki.

 

Wartość nieruchomości wynosi 174.000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 40.020,00 zł.

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość nie zabudowaną położoną w Krzepicach przy projektowanej drodze skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisaną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/16 o powierzchni 0,4772 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice, dla przedmiotowej działki ustalono przeznaczenie podstawowe: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, zieleń izolacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy.

Nieruchomość położona jest przy drodze nieurządzonej, nie uzbrojonej w żadne media. Dostępne media tj. sieć wodociągowa i elektryczna znajduje się w ulicy Rolniczej w odległości ok. 100 m od granicy działki.

 

Wartość nieruchomości wynosi 109.000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 23.460,00 zł.

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość nie zabudowaną położoną w Krzepicach przy projektowanej drodze skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisaną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/17 o powierzchni 2,2841 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice, dla przedmiotowej działki ustalono przeznaczenie podstawowe: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, zieleń izolacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej tylko poprzez nieruchomości sąsiednie, dla których może stanowić poprawę warunków zagospodarowania. Dostępne media tj. sieć wodociągowa i elektryczna znajduje się w ulicy Rolniczej w odległości ok. 100 m od granicy działki.

 

Wartość nieruchomości wynosi 373.000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 85.790,00 zł.

 

  1. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 03 czerwca 2015 roku.