Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 48.2022

Obrady rozpoczęto 2022-12-29 o godz. 09:02:04, a zakończono o godz. 11:18:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Bożena Kozak
 7. Mariusz Trawiński
 8. Czesława Dudek
 9. Marian Rutkowski
 10. Alicja Chęcińska
 11. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (09:02:00)

głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (09:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(5):
  Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie (09:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2023 r. (09:07:00)

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, (09:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (09:17:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Ryszard Wolak
 

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, (09:18:00)

c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady, (09:18:00)

d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (09:19:00)

Głosowanie autopoprawki Burmistrza Krystiana Kotyni (09:38:00)

Wydatki ogółem zmniejszyć o 762.000 zł, w tym:

- zmniejszyć wydatki bieżące o 781.040 zł,

- zwiększyć wydatki majątkowe o 19.040 zł,

Zmiany w następujących działach:

Dz. 600 Transport

- zmniejszyć wydatki bieżące o 59.040 zł

- zwiększyć wydatki majątkowe o 59.040 zł

Dz. 700 Gospodarka nieruchomościami

- zmniejszyć wydatki bieżące o 17.000 zł

Dz. 710 Plan zagospodarowania przestrzennego

- zmniejszyć wydatki bieżące o 15.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

- w rozdz. 75011 zwiększyć o 10.000 zł

- w rozdz. 75023 zmniejszyć wydatki bieżące o 120.000 zł

Dz. 754 Ochotnicze Straże Pożarne

- zmniejszyć wydatki bieżące o 10.000 zł zakupy

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- w rozdz. 85216 zmniejszyć wydatki bieżące o 40.000 zł

- w rozdz. 85228 zmniejszyć wydatki bieżące o 18.944 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- w rozdz. 80101 zmniejszyć wydatki bieżące o 460.000 zł

- w rozdz. 80104 zmniejszyć wydatki bieżące o 40.000 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90015 zmniejszyć wydatki bieżące o 60.000 zł

- w rozdz. 90003 zmniejszyć wydatki bieżące o 6.000 zł

- w rozdz. 90004 zmniejszyć wydatki bieżące o 6.056 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszyć wydatki majątkowe o 40.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

- zwiększyć wydatki bieżące o 61.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla: Liswarta Krzepice 40.000 zł, KS Florian 8.000 zł, UKS Tygrysy 13.000 zł.

 Przychody budżetu:

- § 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – zmniejszyć do kwoty 1.588.000 zł

- dodać § 994 przelewy lokat terminowych + 3.000.000 zł

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

Głosowanie wniosek 1 Przewodniczącego Rady Mateusza Kluby: w Dz. 600 wydzielić kwotę 20.000 zł na przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania pn. ul. Sosnowa (wydzielenie geodezyjne drogi) (09:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

Głosowanie wniosek 2 Przewodniczącego Rady Mateusza Kluby: w Dz. 750 Promocja wydzielić 2000zł na turniej szachowy organizowany przez OSP Kuźniczka (09:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

Głosowanie wniosek Radnego Mariana Rutkowskiego: w przypadku pojawienia się wolnych środków w 2023 r. zwiększyć środki na budowę ścieżki pieszo rowerowej Krzepice - Kuźniczka (10:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

e. Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu gminy na 2023 r. (10:25:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 48.385.2022 w sprawie budżetu gminy na 2023 r. (10:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 (10:34:00)

a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (10:34:00)

b. głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 (10:45:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 48.386.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 (10:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (10:46:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 48.387.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (10:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (10:50:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 48.388.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (10:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

6. Sprawozdania, informacje: (10:59:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 23 grudnia do 29 grudnia 2022 roku. (10:59:00)

7. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia (11:02:00)

8. Zamknięcie obrad. (11:18:00)