Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


Informacja z otwarcia ofert - PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSWZ.pdf

PDF1. Zał. nr 1 - wzór umowy.pdf

DOC2. Zał. nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY.doc
DOC3. Zał. nr 3 - oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP.doc
DOC4. Zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOC5. Zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc

DOC6. Zał. nr 6 - Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOC7. Zał. nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Zał. nr 3 do SWZ.doc
DOC8. Zał. nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC9. Zał. nr 9 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc

DOC10. Zał. nr 10 - Identyfikator postępowania.doc

11. Projekt budowlany:

Starokrzepice_PBA.pdf
Starokrzepice_Polna OT_PZT_BIOZ.pdf

D1_PZT Starokrzepice Polna 13.04.2021.pdf
D2_1 Przekroje konstr. Starokrzepice Polna.pdf
D2_2 Szczegóły konstr. Starokrzepice Polna.pdf
D3_Profil podłużny Starokrzepice Polna.pdf
D4 Zjazd Starokrzepice Polna.pdf
DW1_1 Przekroje poprz. Starokrzepice Polna.pdf
DW1_2 Przekroje poprz. Starokrzepice Polna.pdf
DW2_Schemat zmiany lok. hydrantu.pdf
Starokrzepice Polna NK .pdf
Starokrzepice Polna NK ZAŁ.pdf
Tabela Plantowania Starokrzepice Polna.pdf
Tabela Robót Ziemnych Starokrzepice Polna.pdf
uzg. zmiana lok. hydrantu.jpeg
Wsp. geod Punty charakterystyczne.pdf
Wykaz zjazdów.pdf
Zestawienie kanał technologiczny Starokrzepice Polna.pdf

12. STWiOR:

STWiOR Starokrzepice ul. Polna.pdf

13. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu:

1.opis.pdf
2.orientacja.pdf
3.rysunek.pdf
zatw. starosta.pdf