Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Zapytanie ofertowe

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

 

            Burmistrz Krzepic zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru Gminy Krzepice, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

I. Zamawiający: Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

II. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Krzepice,
a Narodowym  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

            b) data zakończenia: do 17 czerwca 2022 r.

III. Opis Przedmiotu zamówienia:

CPV:  90 53 30 00-2  Usługi gospodarki odpadami

90 51 20 00-9  Usługi transportu odpadów

90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami

90 51 40 00-3 Usługi recyklingu odpadów

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, transportu i odzysku / recyklingu / unieszkodliwienia następujących odpadów rolniczych:
 1. folia rolnicza,
 2. siatka i sznurek rolniczy,
 3. opakowania po nawozach,
 4. worki Big-Bag.
 1. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej  z terenu Gminy Krzepice, w tym: załadunek, odbiór odpadów z jednego zbiorczego miejsca zbiórki zlokalizowanego na terenie Gminy Krzepice, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących  z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów. Wymaga się, aby folię rolniczą, siatkę i sznurek rolniczy zbierano pod kodem odbioru odpadów: 02 01 04, natomiast opakowania po nawozach pod kodem 15 01 02.
 2. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 67,80 Mg, w tym:
 3. odpady z folii rolniczej –  40,87 Mg,
 4. odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 10,17 Mg
 5. odpady opakowania po nawozach – 6,600 Mg
 6. odpady typu Big-Bag – 10,16 Mg.

Podane wartości nie są zależne od Zamawiającego i wynikają ze złożonych ankiet przez aktualnych posiadaczy odpadów ze stanem na dzień 30.08.2021 r. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania za nieosiągnięcie bądź przekroczenie wskazanych wielkości.

 1. Termin odbioru odpadów z miejsca zbiórki zostanie uzgodniony z Zamawiającym z zachowaniem terminów wskazanych w dziale II. Aktualni posiadacze odpadów (rolnicy) zostaną zobowiązani do dostarczenia odpadów we własnym zakresie we wskazany terminie.
 2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 1. ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
 2. załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,
 3. transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
 4. rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku  lub unieszkodliwienia.
 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

a) spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

- adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag

- datę odbioru

- wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze; siatki i sznurki do owijania balotów; opakowania po nawozach; opakowania  typu Big Bag;

- podpis właściciela/ użytkownika

- podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

- pieczęć firmową wykonawcy,

b) do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

c) wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu : 

- wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;

- wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii kart przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów);

- wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem (po uzyskaniu z instalacji do 31.12.2022 r.)

7. Po wykonaniu zadania do podpisania z Zamawiającym protokołu wykonania usług  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg  w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag oraz informację o przekazaniu odpadów do zagospodarowania.

8. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

9. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

10. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego  i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

11. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

12. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania pozwolenia na transport i pozwolenia na zbieranie odpadów. Instalacja, do której Wykonawca przekaże odpady do zagospodarowania musi posiadać pozwolenie na przetwarzanie odpadów.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego wraz z oświadczeniami stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice do dnia  11 maja 2022 r. do godz. 15.00,

b)   oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

c) oferta musi być złożona zamkniętej kopercie  i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Oferta będzie również ważna jeśli zostanie przesłana e-mailem (skan podpisanej oferty i oświadczeń): gkr@krzepice.pl. Liczy się data odbioru.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100%

 Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględniłem podatku od towarów i usług VAT.

VII. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Ewa Hibner, tel. 34/ 399 91 66.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia , bez wyboru wykonawcy na każdym etapie  prowadzonego postępowania.

IX. Wykluczenia

 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia
  2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie PZP lub z wyłączeniem stosowania PZP, wyklucza się:
  1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
   w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
   w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

 

X. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str.1) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice jest Burmistrz Krzepic.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP w postępowaniu w przedmiocie:  jak  wyżej, Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Nr sprawy: Nr ITR. 271.007.2022.            
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz przez czas określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym oznaczona jest dokumentacja zgromadzona w Urzędzie Miejskim w Krzepicach zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przewidziane w przepisach prawa.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Załączniki :

DOCzał nr 1 formularz ofertowy.doc (40,00KB)
DOCzał nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (33,00KB)
DOCzał nr 3 - oświadczenie.doc (29,50KB)
DOCXWzór projektu umowy.docx (31,11KB)
DOCWzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 2020.doc (66,00KB)