Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

                Od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.


 

Wpisu do rejestru lub zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


 

Wniosek powinien zawierać:
 

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP)

  3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o następujące treści:
 

Oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)”.

Oświadczenie powinno zawierać także:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.


 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.


 

Uwaga:
 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zmianami).
 

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zmianami).


 Do pobrania:

DOCWniosek o wpis do rejestru.doc

DOCOświadczenie.doc 

Podmiot udostępniający: Gmina Krzepice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Ślusarczyk
Data wytworzenia: 2012-02-16