Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy: PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf (111,82KB)


Informacja z otwarcia ofert dodatkowych: PDFinf z otw ofert dodatkowych.pdf (113,00KB)


Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej: PDFwezwanie.pdf (380,04KB)


Informacja z otwarcia ofert: PDFinf_z_otwarcia_ofert.pdf (203,19KB)


Gmina Krzepice zaprasza do złożenia ofert na odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na odnowieniu oznakowania poziomego na drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Krzepic. Szacuje się, że odnowienia wymaga około 1000 m2 oznakowania poziomego, w tym około 100 m2 oznakowania grubowarstwowego strukturalnego. Rzeczywista ilość będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

 

Wykonane roboty rozliczane będą kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy roboty w miarę potrzeb wynikających ze stanu technicznego oznakowania. Zlecenia składane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, albo bezpośrednio przekazywane właściwej osobie ze strony Wykonawcy. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji usługi. W zleceniu, o którym wyżej mowa Zamawiający określi termin wykonania.

 

Ogólna wartość robót nie będzie mogła przekroczyć kwoty 35.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Dlatego po wyczerpaniu tej kwoty umowa ulega rozwiązaniu bez względu na termin na jaki ją zawarto. Dopuszcza się zmniejszenie planowanej ilości środków w roku budżetowym, a tym samym zmniejszenie kwoty ogólnej wartości robót.

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie obszaru robót zarówno pod kątem przepisów BHP jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego i ponosi wszelkie koszty z tym związane oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody. Odpowiedzialność Wykonawcy będzie obowiązywać od chwili otrzymania przez niego zlecenia, o którym wyżej mowa.

 

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami dla oznakowania poziomego stosując wyroby i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

 

Zamawiający oczekuje minimum rocznej gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe i 36 miesięcznej dla oznakowania grubowarstwowego.

 

Pozostałe informacje (treść zapytania, warunki, termin składania ofert, projekt umowy, formularz ofertowy i wzór kosztorysu ofertowego) w poniższym załączniku:

PDF004 odnowienie oznakowania poziomego zapytanie.pdf (79,86KB)
Dla łatwiejszego przygotowania oferty poniżej formularz ofertowy i kosztorys ofertowy w oddzielnych plikach:

DOCformularz.doc (15,00KB)
PDFformularz.pdf (25,89KB)
DOCkosztorys ofertowy.doc (16,00KB)
PDFkosztorys ofertowy.pdf (32,30KB)