Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2021 r.

PDFUchwała Nr 24.195.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 24.196.2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji.pdf

PDFUchwała Nr 25.197.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr 25.198.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf
PDFUchwała Nr 25.199.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr 25.200.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmio.pdf
PDFUchwała Nr 25.201.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20.pdf
PDFUchwała Nr 25.202.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7.12.2020  roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam.pdf
PDFUchwała Nr 25.203.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 25.204.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr 25.205.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 25.206.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 25.207.2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf
PDFUchwała Nr 25.208.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 25.209.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf
PDFUchwała Nr 25.210.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr 25.211.2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 26.212.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r.pdf
PDFUchwała Nr 26.213.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf

PDFUchwała Nr 27.214.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr 27.215.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr 27.216.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf
PDFUchwała Nr 27.217.2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf
PDFUchwała Nr 27.218.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr 27.219.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A..pdf
PDFUchwała Nr 27.220.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego.pdf
PDFUchwała Nr 27.221.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 27.222.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 27.223.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół.pdf

PDFUchwała Nr 28.224.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr 28.225.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 28.226.2021w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52garaży w zabudowie szeregowej.pdf

PDFUchwała Nr 29.228.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr 29.229.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52garaży w zabudowie szeregowe.pdf
PDFUchwała Nr 29.230.2021 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf
PDFUchwała Nr 29.231.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała Nr 29.232.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 29.233.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr 29.234.2021 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 29.235.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdf
PDFUchwała Nr 29.236.2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.pdf
PDFUchwała Nr 29.237.2021 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf
PDFUchwała Nr 29.238.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Gminną Radę Seniorów w Krzepicach i Krzepickie Towarzystwo Regionalne.pdf
PDFUchwała Nr 29.239.2021 w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków zawartych w piśmie z dnia 11.05.2021 r..pdf

PDFUchwała Nr 30.240.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr 30.241.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr 30.242.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr 31.243.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr 31.244.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf
PDFUchwała Nr 31.245.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr 31.246.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 20212022..pdf
PDFUchwała Nr 31.247.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 31.248.2021 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf
PDFUchwała Nr 31.249.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 29.235.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.pdf

PDFUchwała Nr 32.250.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf
PDFUchwała nr 32.251.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf
PDFUchwała nr 32.252.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr 25.201.2021.PDF
PDFUchwała nr 32.253.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.pdf
PDFUchwała nr 32.254.2021 w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 32.255.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą....pdf