Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE NR 0050.285.2020

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 21 października 2020 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     

           

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr 20.175.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 15 października 2020 roku oraz uchwały Nr 20.176.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości gruntowe opisane w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa
i Rolnictwa.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                Załącznik nr 1

                                                                                                                do Zarządzenia Nr 0050.285.2020

                                                                                                                Burmistrza Krzepic

                                                                                                                z dnia 21 października 2020 roku

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

 

  1. Przeznacza  się  do dzierżawy  w drodze bezprzetargowej poprzez przedłużenie umowy dzierżawy na okres 5 lat nieruchomość gruntową o pow. 530 m2, położoną w Krzepicach, stanowiącą część działki  zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 2494, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości – ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 280,00 złotych w stosunku rocznym, płatnym do 30  czerwca każdego roku dzierżawy.

Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy, wskaźnikiem inflacji, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

  1. Przeznacza  się  do dzierżawy  w drodze bezprzetargowej poprzez przedłużenie umowy dzierżawy na okres 5 lat nieruchomość gruntową o pow. 100 m2, położoną w Krzepicach, stanowiącą część działki  zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 2494, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości – ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 120,00 złotych, w stosunku rocznym, płatnym do 30 czerwca każdego roku dzierżawy.

Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy, wskaźnikiem inflacji, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 12 listopada 2020 roku.

                                                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                                                           Mirosław Łukasik

                                                                                                                                           Zastępca Burmistrza