Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 20.2020

Obrady rozpoczęto 2020-10-15 o godz. 15:33:58, a zakończono o godz. 17:19:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Tomasz Rakowski
 7. Bożena Kozak
 8. Ryszard Wolak
 9. Barbara Pilarz
 10. Mariusz Droś
 11. Damian Pilarz
 12. Mariusz Trawiński
 13. Czesława Dudek
 14. Marian Rutkowski
 15. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:33:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach Mateusz Kluba na podstawie § 13 Statutu Gminy otworzył 20 sesję Rady Miejskiej w Krzepicach.

W oparciu o wyżej cytowany Statut stwierdził na podstawie listy obecności, że jest wystarczająca liczba radnych aby móc podejmować prawomocne uchwały.

Powitał Radnych, Burmistrza Krzepic, Z-cę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz Radcę Prawnego przybyłych na sesję.

Poinformował, iż zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 B ustawy o samorządzie gminnym, obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

Następnie zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad, który obecni na sesji otrzymali w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.

Burmistrz Krystian Kotynia zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice - projekt uchwały Nr 20.174.2020.

głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Nr 20.174.2020 (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba

głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Mateusz Kluba


2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r. (15:40:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 20.169.2020 (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r. (16:01:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 20.170.2020 (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Mateusz Kluba


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028 (16:09:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 20.171.2020 (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Damian Pilarz, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13.107.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2020 roku (16:12:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 20.172.2020 (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka


6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:15:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 20.173.2020 (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Barbara Pilarz


7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:18:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 20.174.2020 (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy (16:21:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 20.175.2020 (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Damian Pilarz


9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy (16:23:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 20.176.2020 (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Mateusz Kluba


10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Krzepice działalności w zakresie telekomunikacji (16:25:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:52:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Barbara Pilarz
 2. Czesława Dudek

Głosowanie nad uchwałą nr 20.177.2020 (16:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski, Damian Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Bożena Kozak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Czesława Dudek


11. Sprawozdania, informacje: (16:55:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 8 września do 15 października 2020 roku. (16:55:00)


12. Zamknięcie obrad. (17:19:00)


Zakończono sesję (17:19:45)