Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w dniu 23 czerwca 2020 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy objęto dzierżawę na czas określony do 3 lat  nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Wyspiańskiego, o powierzchni 0,0180 ha, stanowiącą część działki o numerze 2729/2.

 

ZARZĄDZENIE  NR 0050.237.2020

Burmistrza Krzepic

z dnia  22 czerwca 2020 roku

w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat

 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zmianami),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas określony do 3 lat  nieruchomość gruntową o pow. 0,0180 ha stanowiącą część działki o numerze 2729/2 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej nieruchomości. Działka  nr 2729/2 stanowi własność Gminy Krzepice i opisana jest w księdze wieczystej Nr CZ2C/00031266/7, prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 90,00 złotych rocznie.

Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku, do 15 marca każdego roku, wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Po upływie 2 lat dzierżawy, wysokość czynszu będzie podwyższana o 2%.

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 23 czerwca 2020 roku do 14 lipca 2020 roku.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1  podaje się do publicznej wiadomości poprzez    umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni tj. od 23 czerwca 2020 roku do dnia 14 lipca 2020 roku a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                          Burmistrz Krzepic 

                                                                                                                            Krystian Kotynia