Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 16.06.2020

 

GKR.6733.006.2020

D E C Y Z J  A

           

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku,  poz. 256 ze zmianami) z a w i a d a m i a m , że w dniu 16.06.2020 roku  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV oraz budowie słupa linii napowietrznej 15 kV w ciągu istniejącej linii napowietrznej, przewidzianej  na działce o numerze ewidencyjnym 1139/18 obręb Starokrzepice.”, na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  1139/18,  położonej w Starokrzepicach obręb Starokrzepice.

            Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia