Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

WZÓR plakat rachmistrz - pani.jpeg

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728),

                                                   Burmistrz Krzepic - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r.,  spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Krzepice

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie gminy Krzepice,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • ​​​zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym
  i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 • Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 • Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenia o spełnieniu wymagań, o którym mowa
  w pkt 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 1. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań o którym mowa w pkt 1 , ppkt 1-4,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe ,
 • informacja dotycząca RODO.
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
  w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”
  w terminie od dnia  15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

 1. Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.
 2. Osoba do kontaktu: Koordynator GBS:  Katarzyna Eliasińska-Pop – tel. 34/3999-165.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                           Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                           Krystian Kotynia

Załączniki: 

PDFzgloszenie_kandydata_oraz_oswiadczenie_pkt_1-4-1.pdf

PDFoświadczenie o niekaralności.pdf

PDFklauzula RODO.pdf