Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 ZARZĄDZENIE  NR 0050.222.2020

                                                                        Burmistrza Krzepic

                                                                   z dnia  08 maja 2020 roku 

 

w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zmianami),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas określony do 3 lat nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Krzepice, położoną w Krzepicach, opisaną szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1  podaje się do publicznej wiadomości poprzez    umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni tj. od 08 maja 2020 roku do  dnia 29 maja 2020 roku a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

                                            

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.222. 2020

Burmistrza Krzepic z dnia 08 maja 2020 roku

 

 

 

 

WYKAZ    NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

 

Burmistrz Krzepic na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcze nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) przeznacza do dzierżawy niżej wymienioną nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Krzepice.

 

 

 

L.p.

Nr działki

Pow.

w  m2

Położenie

działki

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

 

 

 

1

 

 

cz. działki

1694

 

 

 

45

 

Krzepice

ul. Generała Andersa

 

 

CZ2C/00047143/4

Nieruchomość stanowi pobocze drogi gminnej – ulicy generała Andersa w Krzepicach, na której zlokalizowany jest kiosk handlowy.

Brak planu miejscowego, w Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice, przeznaczona jest pod drogę  gminną

Nieruchomość wykorzystywana będzie pod kiosk handlowy

 

258,86 zł

miesięcznie

plus podatek VAT wg stawki 23%

 

 

3 lata

 

Do

20. każdego dnia  miesiąca.

 

 

 • Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez  umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni tj. od 08 maja 2020 roku do  dnia 29 maja 2020 roku a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.
 • Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach określonych w umowie.

 

                                                                                                                                       Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                        Krystian Kotynia

 

Wywieszono na tablicy w dniu 08 maja 2020 roku

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-05-2020
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • opublikowano:
  08-05-2020 14:10
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • zmodyfikowano:
  08-05-2020 14:11
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 201
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl