Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 17.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 maja 2020 roku na godz. 15.00

                                                                                        OGŁOSZENIE
     Informuję, że sesja Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 5 maja 2020 roku ze względów bezpieczeństwa odbędzie się z wyłączeniem udziału mieszkańców i przedstawicieli mediów.

Przebieg sesji można śledzić za pomocą transmisji online.

                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej    

                                                                                                                                                            mgr Mateusz Kluba

Termin: 05.05.2020, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

  PDFUchwała Nr 17.135.2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

  PDFUchwała Nr 17.136.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17.178.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej

  PDFUchwała Nr 17.137.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 17.178.2016 Rady Miejskiejw Krzepicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

  PDFUchwała Nr 17.138.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028

  PDFUchwała Nr 17.139.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku

  PDFUchwała Nr 17.140.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiegow 2020 roku.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

  PDFUchwała Nr 17.141.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Naświętszej Maryi Panny w Częstochowie.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

  PDFUchwała Nr 17.142.2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice za udział w działaniach ratowniczychlub szkoleniach.....pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

  PDFUchwała Nr 17.143.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.128.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 17.144.2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejksiej w Krzepicach Nr 16.128.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku....pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 17.145.2020 w sprawie ustalenia wysokości ceni opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność gminy Krzepice.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice a Gminą Przystajń

  PDFUchwała Nr 17.146.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice a Gminą Przystajń.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 17.147.2020 w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  PDFUchwała Nr 17.148.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .....pdf

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  PDFUchwała Nr 17.149.2020 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniaopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 17.150.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązni do ponoszenia opłat .....pdf

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

  PDFUchwała Nr 17.151.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

  PDFUchwała Nr 17.152.2020 w sprawie zwolnienia w części za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi ......pdf

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej

  PDFUchwała Nr 17.153.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości .....pdf

 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Tęczowej w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 17.154.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Tęczowej w Krzepicach.pdf

 22. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 lutego do 5 maja 2020 roku
 23. Zamknięcie obrad.