Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektów uchwał - zakończone

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 15 kwietnia 2020 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektów:

- uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice,

- uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

- uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krzepice.

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 15.04.2020 r. do 21.04.2020 r.

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gkr@krzepice.pl.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.216.2020 Burmistrza Krzepic z dnia 06 kwietnia 2020 r.

 

PDFOgłoszenie.pdf
PDFprojekt uchwały regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych....pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ......pdf
 

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał.pdf