Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 0050.207.2020

Burmistrza Krzepic

z dnia 09 marca 2020 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 16.130.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice:

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Krzepice, położoną w Krzepicach, obręb Kuków, opisaną szczegółowo w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-03-2020
  przez: Ewelina Wydmuch
 • opublikowano:
  10-03-2020 08:34
  przez: Ewelina Wydmuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 607
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl