Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.


DOCNr 0272 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia programu współprcay z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub.doc

DOCNr 0273 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych .doc

DOCNr 0274 z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie wynagrodzenia burmistrza.doc

DOCNr 0275 z dnia 15 lutego 2005 r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności zausługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.doc

DOCNr 0276 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Krzepice.doc

DOCNr 0277 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie programu modernizacji oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Krzepice..doc

DOCNr 0278 z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie podjęcia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej oraz zasad i sposobu dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji inwestycji.doc

DOCNr 0279 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2005 r.doc

DOCNr 0280 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-265-2004 Rady Miejskiejw Krzepicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.docDOCZałacznik do uchwały 280.doc

DOCNr 0281 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-265-2005 Rady Miejskie w Krzepicach zdnia 29.XII.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r.docDOCZałacznik do uchwały 281.doc

DOCNr 0282 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwirdzenia planu pracy komisji rewizyjnej.doc

DOCNr 0283 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia ZOZ poprzez likwidację Laboratorium Analiz Lekarskich w Miedźnie.doc

DOCNr 0284 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dankowice Piaski.doc

DOCNr 0285 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wyustąpienia o zmianę rodzaju i urzędowej nawzy miejscowości.doc

DOCNr 0286 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwirdzenia Planu rozowju miejscowości wchodzących w skład sołectwa Dankowice.doc

DOCNr 0287 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Krzepice Osiedle Stare Miasto.doc

DOCNr 0288 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic.doc

DOCNr 0289 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzepice.doc
 DOCNr 0290 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w M-G OPS w Krzepicach.doc

DOCNr 0291 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego włąsność Gminy Krzepice .doc

DOCNr 0292 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały NrXXVIII-285-2005 zdnia 31 marca 2005 r.w sprawie wystąpieniao zmianęrodzaju urzędowejnazwy miejscowości..doc

DOCNr 0293 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP).doc

DOCNr 0294 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmianw budżecie gminy Krzepice w 2005 r.doc

DOCNr 0295 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników ZDKiM w Krzepicach .doc

DOCNr 0296 z dnia14 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.doc

DOCNr 0297 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie wniosku w przedmiocie zmiany rodzaju i urzędowej nazwy miejscowości.doc

DOCNr 0298 z dnia 14 czerwca 2005 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.doc

DOCNr 0299 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym, położonym w Krzepicach przy ul. Mickiewicza 30.doc

DOCNr 0300 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0301 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomośći stanowiącej własność Gminy Krzepice .doc

DOCNr 0302 z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozowju miejscowości Dankowice Drugie.doc

DOCNr 0303 z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII-287-2005 w sprawie zatwierdzenia Planu rozowju miejscowości Krzepice Osiedle Stare Miasto.doc

DOCNr 0304 z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-265-2005 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.doc

DOCNr 0305 z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2005 r. .doc

DOCNr 0306 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-265-2004 zdnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na2005 r.doc

DOCNr 0307 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w2005 r.doc

DOCNr 0308 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-268-2004 z dnia 29.XII.2004 r. w sprawie zatweirdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wod.doc

DOCNr 0309 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2005 r.doc

DOCNr 0310 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-265-2005 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.docDOCZałacznik do uchwały 310.doc

DOCNr 0311 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2005 r..doc

DOCNr 0312 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej nabudowę kanalizacji sanitarnej iwodociągu w Starokrzepicach-Lutrowskie I eta .doc

DOCNr 0313 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmianyuchwały Nr XXV0265-2005 Rady Miejskiejw Krzepicach z dnia 29.12.2004 r. w sprawie uchwaleniabudżetu na 2005 r.doc

DOCNr 0314 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94-XIII-2002 z dnia 14 marca 2002 r.w sprawie opłaty administracyjnej.doc

DOCNr 0315 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.doc

DOCNr 0316 z dnia23 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0317 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0318 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0319 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie podjęcia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej oraz zasad i sposobu dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji inwestycji.doc

DOCNr 0320 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji miasta Krzepice.doc

DOCNr 0321 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałw Katowicach.doc

DOCNr 0322 z dnia 23 sierpnia 2005 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-278-2005 Rady Miejskiej zdnia 15.02.05r.w spr. podjęcia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej oraz zasad i sposobu dobrowolnego udziału m.doc

DOCNr 0323 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku celem dofinansowania modernizacji nawierzchni ul. Skłodowskiej w Krzepicach.doc

DOCNr 0324 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmian wbudżecie gminy Krzepice w 2005 r..doc

DOCNr 0325 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów na 2006 rok, poboru tych podatków oraz zwolnień podatkowych.doc

DOCNr 0326 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od srodków transportowych na 2006 rok.doc

DOCNr 0327 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2006r.doc

DOCNr 0328 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2006 r.doc

DOCNr 0329 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej w drodze inkasa, wskazania inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia.doc

DOCNr 0330 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV- 247-2004 RM z dnia 30.11.2004 w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych .docDOCZałącznik do uchwały 330.doc

DOCNr 0331 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadówkomunalnych.doc

DOCNr 0332 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie sposobów udokumentowania pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości.doc

DOCNr 0333 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie miasta i gminy Krzepice .doc

DOCNr 0334 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0335 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozowoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.docDOCZałacznik do uchwały 335 .doc

DOCNr 0336 z dnia 28 listopada 205 r. w sprawie stawek dotacji dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.doc

DOCNr 0337 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie dopłaty w 2006 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.doc

DOCNr 0338 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.docDOCZałącznik do uchwały 338.doc

DOCNr 0339 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie podjęcia realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzepicach Osiedle Kuźniczka - etap II .doc

DOCNr 0340 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podjęcia inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Starokrzepice - etap II.doc

DOCNr 0341 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0342 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice..doc

DOCNr 0343 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX-301-2005 r. Rady Miejskiej z dnia 14.06.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiacej właność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0344 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Krzepice .doc

DOCNr 0345 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0346 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0347 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.doc

DOCNr 0348 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kulturypod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach i nadania jej statutu.doc

DOCNr 0349 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzepicach.doc

DOCNr 0350 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidację Poradni Ginekologicznych usytuowanych w jednostkach organizacyjnych Zespołu.doc

DOCNr 0351 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zaoopiniowania projektu uchwały Rady powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidację Poradni dla Dzieci usytuowanych w jednostkach org.doc

DOCNr 0352 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzezlikwidacjękomórek organizacyjnych wskazanych w paragf.1 uch.doc

DOCNr 0353 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonujacej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.doc

DOCNr 0354 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty atrgowej na2006 rok.doc

DOCNr 0355 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku celem dofinansowania zakupu samochodu gaśniczego dla potrzeb Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku .doc

DOCNr 0356 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku iczystości obowiązującego na terenie miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0357 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Krzepice.doc

 DOCNr 0358 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika.doc

DOCNr 0359 zdnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.docDOCZałacznik nr 5 do uchwały 359.docDOCZałacznik Nr 8 do uchwały nr 359.doc

DOCNr 0360 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie gminnego program profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani iprzemocy w rodzinie na rok 2006.docDOCZałącznik do uchwały nr 360.doc

DOCNr 0361 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2005 r.doc

DOCNr 0362 z dnia 30 grudnia 2005 r. wsprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2005 r.doc

DOCNr 0363 z dnia 30 grudnia 2005 r.w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 r. .doc

DOCNr 0364 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przekształcenia kredytu krótkoterminowego na kredyt dłuterminowy.doc

DOCNr 0365 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-327-2005 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów.doc

DOCNr 0366 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych.doc

DOCNr 0367 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych.doc

DOCNr 0368 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia program współpracy zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publiczn.doc

 

informację wytworzył(a): Rada Miejska w Krzepicach
za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
data wytworzenia: 1 stycznia 2005 r.