Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.

DOCNr 0168 z dnia 16 lutego 2004 r. sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2004.doc / DOCZałącznik do uchwały Nr 0168 .doc

DOCNr 0169 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie skargi Pana Jana Zawadzkiego.doc


DOCNr 0170 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie skargi Pana Bogdana Olejnika.doc

DOCNr 0171 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.doc /DOCZałącznik do uchwały Nr 0171.doc

DOCNr 0172 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnego.doc


DOCNr 0173 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej.doc /DOCZałącznik do uchwały Nr 0173.doc

DOCNr 0174 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Krzepicach.doc

DOCNr 0175 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0176 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.doc

DOCNr 0177 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.doc

DOCNr 0178 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.doc

DOCNr 0179 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0180 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0181 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0182 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0183 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0184 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0185 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0186 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.doc

DOCNr 0187 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV159-2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podjęcia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej oraz zasad i sposobu dobrowolnego udziału mieszkań.doc

DOCNr 0188 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie podjęcia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej oraz zasad i sposobu dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji inwestycji.doc

DOCNr 0189 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Krzepice w 2004 r.doc

DOCNr 0190 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej.doc

DOCNr 0191 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników ZDKiM w Krzepicach.doc

DOCNr 0192 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.doc

DOCNr 0193 z dnia 31 marca 2004 r.w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.o działalności pożytku publicznego .doc

DOCNr 0194 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie udzielenia dotacjipodmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań.doc

DOCNr 0195 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 3-I-99 z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia i organizacji Gimnazjum Nr 1 w Krzepicach ul. Mickiewicza 17.doc

DOCNr 0196 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego.doc /DOCZałącznik do uchwały Nr 0196 .doc

DOCNr 0197 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0198 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0199 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy miejscowości.doc

 DOCNr 0200 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za rok 2003.doc

DOCNr 0201 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2004 r.doc

 DOCNr 0202 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII194-2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających .doc

DOCNr 0203 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie udzoelenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań.doc

DOCNr 0204 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zamiaru połączenia placówek oświatowych.doc

DOCNr 0205 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII199-2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy miejscowości.doc

DOCNr 0206 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości.doc

DOCNr 0207 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zobowiązania w zakresie utrzymania przez Gminę Krzepice ustanowionej na jej rzecz służebności gruntowej.doc

DOCNr 0208 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia budynku gospodarczego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246 stanowiącego własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0209 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.doc / DOCZałącznik do uchwały Nr 0209 .doc

DOCNr 0210 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004 r. .doc

DOCNr 0211 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2004 r.doc

DOCNr 0212 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII-168-2004 z dnia 16.02.2004 r. w spr. uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2004 rok .doc / DOCZałącznik do uchwały Nr 0212.doc

DOCNr 0213 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia najniżzego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w M-G OPS w Krzepicach .doc

DOCNr 0214 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI-108-2003 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie podjęcia inwestycji-przebudowa (modernizacja) drogi gminnej ul. Broniweskiego w Krzepicach.doc

DOCNr 0215 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-109-2003 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie podjęcia inwestycji-budowa drogi gminnej w miejscowości Stanki.doc

DOCNr 0216 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr III-29-2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok.doc

DOCNr 0217 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0218 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0219 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Krzepice.doc/DOCZałącznik do uchwały Nr 0219 .doc

DOCNr 0220 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami.doc / DOCZałącznik do uchwały Nr 0220.doc

DOCNr 0221 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Krzepic do przeprowadzenia konkursów na dyrektora szkół i przedszkoli .doc

DOCNr 0222 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej.doc

DOCNr 0223 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika.doc

DOCNr 0224 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2004 r.doc

DOCNr 0225 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie skargi Pana Tadeusza Ogórka.doc

DOCNr 0226 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2004 r.doc

DOCNr 0227 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII-168-2004 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2004 r.doc

DOCNr 0228 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do projektu System elektronicznerj komunikacji dla administracji publicznej w Województwie Śląskim.doc/DOCZałącznik do uchwały Nr 0228 .doc

DOCNr 0229 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.doc

DOCNr 0230 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.doc

DOCNr 0231 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Wieluńskiej w Zajączkach Drugich.doc

DOCNr 0232 z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Krzepic do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Krzepicach.doc

DOCNr 0233 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.doc

 DOCNr 0234 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2004 r.doc

DOCNr 0235 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII-168-2004 z dnia 16.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2004 r.doc

DOCNr 0236 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie zwrotu wydatków na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum.doc

DOCNr 0237 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0238 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII-231-2004 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Wieluńskiej w Zajączkach Drugich.doc

DOCNr 0239 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2004-2008.doc DOCZałącznik do uchwały Nr 0239 .doc

DOCNr 0240 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nagrody za osięgnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym.doc

DOCNr 0241 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości., podatku od posiadania psów na 2005 r. poboru tych podatków oraz zwolnień podatkowych.doc

DOCNr 0242 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005.doc

DOCNr 0243 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia cenyskupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.doc

DOCNr 0244 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2005 rok.doc

DOCNr 0245 z dnia30 listopada 2004 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wskazaniaa inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia.doc

DOCNr 0246 zdnia 30 listopada 2004 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2005 r.doc

DOCNr 0247 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.doc  DOCZałącznik do uchwały Nr 0247.doc

DOCNr 0248 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2004 r.doc

DOCNr 0249 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII-168-2004 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2004 r.doc DOCZałącznik do uchwały Nr 0249.doc

DOCNr 0250 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze śrdoków Funduszu dla Śląska.doc

-zalacznik377_

DOCNr 0252 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do porozumienia międzygminnego i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.doc

DOCNr 0253 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych .doc

DOCNr 0254 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie dopłaty w 2005 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.doc

DOCNr 0255 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.doc

DOCNr 0256 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

DOCNr 0257 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiąacych własność Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0258 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości.doc

DOCNr 0259 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rudniki.doc

DOCNr 0260 z dnia 30 listopada 2004 r.w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0261 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0262 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowy obywatel Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0263 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII-236-2004 z dnia 19.10.2004. w sprawie zwrotu wydatków na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum.doc

DOCNr 0264 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gminazjalnych.doc

 DOCNr 0265 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.doc DOCZałącznik do uchwały Nr 0265.doc

DOCNr 0266 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r.doc DOCZałącznik do uchwały Nr 0266 .doc

DOCNr 0267 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmianw budżecie gminy Krzepice w 2004 r..doc

DOCNr 0268 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 r.doc

DOCNr 0269 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości narzecz Gminy Krzepice.doc

DOCNr 0270 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Działalności Komunalenj i Mieszkaniowej w Krzepicach.doc

DOCNr 0271 z dnia 29 grudnia2004 r.w sprawie zaopiniowaniaprojektu uchwały Rady Powiatuw Kłobucku w sprawie przekształcenia ZOZ poprzez likwidację komórek organizacyjnych Zespołu i ograniczenia działalności podstaw.doc

informację wytworzył(a):

Rada Miejska w Krzepicach
za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
data wytworzenia: od 1 stycznia 2004 r.