Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.

PDFUchwała Nr 15.120.2020.pdf
PDFUchwała Nr 16.121.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców il. Bursztynowej w Krzepicach.pdf
PDFUchwała Nr 16.122.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 16.123.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu .pdf
PDFUchwała Nr 16.124.2020 z dnia 27 luetego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku.pdf
PDFUchwała Nr 16.125.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr 16.126.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf
PDFUchwała Nr 16.127.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr 16.128.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 16.129.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 43.340.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie .....pdf
PDFUchwała Nr 16.130.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 16.131.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr 16.132.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.pdf
PDFUchwała Nr 16.133.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr 16.134.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planó pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr 17.135.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 17.136.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 17.137.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 17.178.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.pdf
PDFUchwała Nr 17.138.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf
PDFUchwała nr 17.139.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020 -2028.pdf

PDFUchwała Nr 17.140. 2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku.pdf
PDFUchwała Nr 17.141.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstcohowie.pdf
PDFUchwała Nr 17.142.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych ...pdf
PDFUchwała Nr 17.143.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.pdf
PDFUchwała Nr 17.144.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 16.128.2020 z dnia 27 luego 2020 roku.pdf
PDFUchwała Nr 17.145.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 17.146.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice a Gminą Przystajń.pdf
PDFUchwała Nr 17.147.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 17.148.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...pdf
PDFUchwała Nr 17.149.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr 17.150.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia...pdf
PDFUchwała Nr 17.151.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami ....pdf
PDFUchwała Nr 17.152.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf
PDFUchwała Nr 17.153.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują.pdf
PDFUchwała Nr 17.154.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Tęczowej w Krzepicach.pdf
PDFUchwała Nr 18.155.2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr 18.156.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr 18.157.2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr 18.158.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf
PDFUchwała Nr 18.159.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf
PDFUchwała Nr 18.160.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku.pdf
PDFUchwała Nr 18.161.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 14.113.2019 RM w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr 18.162.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 13.109.2019 RM w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi..pdf
PDFUchwała Nr 18.163.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 19.164.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf

PDFUchwała Nr 19.165.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf
PDFUchwała Nr 19.166.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2020-2021.pdf
PDFUchwała Nr 19.167.2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Krzepice, obejmującej tereny położone w gminach Krzepice, Rudniki.pdf
PDFUchwała Nr 19.168.2020 w sprawie zarządzenia ponownego wyboru Sołtysa Sołectwa Dankowice.pdf
 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-02-2020
  przez: Zdzisława Majorek
 • opublikowano:
  10-02-2020 10:38
  przez: Zdzisława Majorek
 • zmodyfikowano:
  11-09-2020 08:41
  przez: Anna Krzak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 600
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl