Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 12.100.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy:

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Krzepice, położoną w Krzepicach, opisaną szczegółowo w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dnia, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Zarządzania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.pdf