Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 16 października 2019 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 9.084.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną położoną
w Krzepicach, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą CZ2C/00030709/8, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3055/59
o powierzchni 0,5960 ha.

 

§ 2. W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 28 listopada 2019 roku.

 

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej
www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja
o wywieszeniu i zamieszczeni wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.147.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 16 października 2019 roku

 

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość położoną w Krzepicach w rejonie ulicy Częstochowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3055/59
  o powierzchni 0,5960 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr CZ2C/00032610/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy
  w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 

 • Nieruchomość nie jest uzbrojona w żadne media. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: linia energetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajdują się w odległości 30 m od granicy działki.

 • Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 9.084.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku znajduje się w terenie oznaczonym symbolami: UH, UI, dla których ustalono przeznaczenie: usługi handlowe oraz usługi inne związane z handlem.

   

 

Wartość nieruchomości wynosi 191 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 43 930,00 złotych

 

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 28 listopada 2019 roku.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2019
  przez: Ewelina Wydmuch
 • opublikowano:
  16-10-2019 08:47
  przez: Ewelina Wydmuch
 • zmodyfikowano:
  16-10-2019 08:50
  przez: Ewelina Wydmuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 950
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl