Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokalu położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2019

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
w wykonaniu uchwały Nr 32.311.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieokreślony lokalu użytkowego

zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeznacza się do wyjęcia w drodze przetargu lokal użytkowy opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prawie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

E. Wydmuch

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.142.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 10 października 2019 roku

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Przeznacza się do wynajęcia na czas nieokreślony lokal użytkowy znajdujący się w budynku

wielolokalowym położonym przy ul. Oleskiej 246, 42-161 Starokrzepice.

 

 1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym
  w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 652/2 opisanej w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C/00041189/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 60 m2

 3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń oraz pokoju socjalnego.

 4. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.

 5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: 13,00 zł netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

  Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany
  w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

 6. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem. Zmiana wysokości czynszu najmu dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

 

E. Wydmuch

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2019
  przez: Ewelina Wydmuch
 • opublikowano:
  10-10-2019 10:38
  przez: Ewelina Wydmuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 909
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl