Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)

Zarządzenie Nr 0050.109.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
w drodze zamiany

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami)
w wykonaniu uchwały Nr 6.066.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną, położoną  w Krzepicach, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00031906/6, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3010/51 o powierzchni 0,0622 ha.

§ 2

W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 06 września 2019 roku.

§ 4

Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.109.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 24 lipca 2019 roku

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną, położoną
  w Krzepicach w rejonie ulicy Częstochowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3010/51 o powierzchni 0,0622 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr CZ2C/00031906/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
  w Kłobucku
  .
 • Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie obwodnicy Krzepic (DK43).  Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
 • Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach
  Nr 07.040.2011  z dnia 14 marca 2011 roku  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem KG, dla którego ustalono przeznaczenie: droga.
 • Na nieruchomości ustanawia się na rzecz Gminy Krzepice służebność polegającą na korzystaniu z obciążonej nieruchomości w celu usuwania awarii, wykonywania konserwacji i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, biegnących w zbywanej działce oznaczonej jako nr 3010/51.

Wartość nieruchomości wynosi 20 500,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 4 715,00 złotych

 

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 06 września 2019 roku.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2019
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • opublikowano:
  24-07-2019 12:34
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • zmodyfikowano:
  24-07-2019 15:23
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 712
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl