Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE

Krzepice, 26 czerwca 2019 r.

                                                                            

OGŁOSZENIE

Burmistrza Krzepic

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

 

         Na  podstawie  art. 17 pkt  9  ustawy z   dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami), art. 39  ust. 1  ustawy  z  dnia  3    października 2008 roku  o  udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami),  w  związku  z  uchwałą  Rady  Miejskiej  w Krzepicach Nr 6.068.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać  się w  dniach  od 10 lipca 2019 roku  do 09 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, w pokoju Nr  11 w godzinach od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie   się  w  dniu  23  lipca  2019  roku  o  godz.  15:00   w  Domu  Kultury w Krzepicach  przy ulicy Częstochowskiej 24, o godzinie 1500.

Zgodnie  z   art.  18  ust. 1    ustawy  z  dnia  27  marca  2003 roku  o    planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krzepic, adres: Urząd Miasta w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawienie nie  jest  prowadzone.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Krzepic.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2019
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • opublikowano:
  26-06-2019 11:33
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • zmodyfikowano:
  26-06-2019 11:35
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 700
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl