Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach

Zarządzenie Nr 0050.096.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami)
w wykonaniu uchwały Nr 6.063.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy:

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Krzepice, położoną w Dankowicach, opisaną szczegółowo w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.096.2019

Burmistrza Krzepic z dnia 19 czerwca 2019 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Krzepic na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

L.p.

Nr działki

Pow. w m2

Położenie działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

1

1266

7640

Dankowice

CZ2C/00034196/6

Nieruchomość stanowi grunt rolny, w skład którego wchodzą użytki rolne:
 N – 0,0206 ha, PsIV – 0,3379 ha, RIIIb – 0,4055 ha

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, działka w pasie o szerokości 60 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem M, dla którego ustalono przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa, w pozostałej części działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem R1, dla którego ustalono następujące przeznaczenie: tereny rolnicze bez prawa lokalizacji zabudowy. Ponadto działa położona jest w terenie zmeliorowanym.

250,00 zł rocznie

9 lat

Do 20 stycznia każdego roku dzierżawy

 

 • Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni tj. od 24 czerwca 2019 roku do 15 lipca 2019 roku, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
 • Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  na zasadach określonych w umowie oraz po upływie każdych dwóch lat dzierżawy, wysokość czynszu będzie podwyższona o 2%.
 • Umowy zostaną zawarte z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Burmistrz Krzepic 

Krystian Kotynia

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2019
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • opublikowano:
  19-06-2019 09:28
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • zmodyfikowano:
  19-06-2019 09:31
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 605
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl